THÔNG TIN TÀI KHOẢN #96

ACC TRẮNG THÔNG TIN

Để Xem thêm chi tiết về tài khoản vui lòng kéo xuống bên dưới.

#96
Liên Quân
GIÁ NICK: 99,000 VNĐ


Rank T.Anh

Số Tướng 113

Trang Phục 134

Bậc Ngọc 90

Hình ảnh chi tiết của tài khoản Liên Quân #96